Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

PATIËNTENBEGELEIDING AZ Heilige familie

Pastorale en levensbeschouwelijke begeleiding

Pastores van de katholieke eredienst zijn aanwezig in het ziekenhuis. Indien u hun bezoek wenst, kunt u dit aanvragen via de verpleegkundige of via de dienst onthaal.
U kan eveneens het bezoek aanvragen van een vertegenwoordiger van een andere godsdienst of filosofische overtuiging; vriendelijk verzoek hiervoor het specifieke formulier te gebruiken dat bij deze brochure is gevoegd en dit onder gesloten omslag aan de dienst onthaal of verpleegkundige te bezorgen.
De kapel van het ziekenhuis is toegankelijk en situeert zich op de 2de verdieping.
Tevens vinden er eucharistievieringen plaats op zon- en feestdagen om 10u.00 en elke woensdag om 16u.00.
Indien u dit wenst, wordt u opgehaald te voet, met bed of rolstoel. De vieringen worden door de ziekenhuisradio uitgezonden via post 1.
De communie kan worden uitgereikt op de kamer, op zon- en feestdagen na de viering van 10u.00 en op woensdag na de viering van 16u.00.
Wenst u deel te nemen aan de eucharistie of de communie, verwittig dan de verpleegkundige liefst de dag tevoren.

Sociale dienst

In een periode waarin de toegelaten hospitalisatieduur zo kort mogelijk wordt gehouden, zijn patiënt en familie genoodzaakt reeds van bij opname vooruit te kijken en stil te staan bij het ontslag uit het ziekenhuis. De behandelend geneesheer bepaalt, afhankelijk van het genezingsproces, wanneer een patiënt wordt ontslagen.
Laat u niet verrassen door een plots ontslag, maar sta tijdig stil bij de opvangmogelijkheden die u hebt na ontslag uit het ziekenhuis. Heel wat van die mogelijkheden zijn schaars en dienen vaak zeer vroegtijdig te worden aangevraagd (herstelvakantie, revalidatie, kortverblijf, rustoord, poets- of gezinshulp, warme maaltijden, ...).
Tracht zo goed mogelijk in te schatten of uw terugkeer naar huis zonder problemen kan verlopen. Het is hierbij belangrijk rekening te houden met de informatie en het advies dat u krijgt van uw huisarts, de behandelende geneesheer in het ziekenhuis of van het verpleegkundig team.

Indien u informatie wenst of praktische ondersteuning zoekt, kan u met de Sociale Dienst contact opnemen. Wij begeleiden u bij de organisatie van de thuiszorg of bij het zoeken naar andere opvangmogelijkheden.

Ombudsdienst

Indien u een klacht heeft...

In het A.Z. Heilige Familie is een ombudsdienst aanwezig, waar u terecht kan met al uw klachten.
Dit kan op verschillende manieren:

  • aan de opnamebalie staan blanco klachtenformulieren ter uwer beschikking
  • via het enquêteformulier
  • per brief
  • ter plaatse voor een gesprek na afspraak

Bereikbaarheid: op de 2de verdieping, vooraan de gang rechts (afdeling C1).

< terug naar boven